אדם - אדם דוד משיח

אדם - אדם דוד משיח

אעלה בתמר

אדם - אדם דוד משיח

אדם - אדם דוד משיח

רום פישר

במדרש רבה ג' נאמר: רַבִ י יְ הּודָ ה בַ ר סִ ימֹון פָ תַ ר קְ רָ יָ א בַ דֹורֹות, וְ הָ אָ רֶ ץ הָ יְ תָ ה תֹהּו וָבֹהּו, זֶ ה

אָ דָ ם הָ רִ אׁשֹון ׁשֶ הָ יָ ה לִ לְ מָ ה וְ לא כְ לּום. מסביר היפ״ת, באותו יום שנולד, בו ביום חטא וגם קיבל
עונשו. וָבהּו, זה קין שביקש להחזיר את העולם לְ תהּו וָבהּו, על כך כותב המהרז״ו שרצה
את כל העולם לעצמו והרג את הבל, וָבֹהו– נוטריקון, 'בו הוא'. וְחשֶ ך, זה דורו של אנוש ,
שנאמר (ישעיה כט, טו ): וְ הָ יָ ה בְ מַ חְ ׁשָ ך מַ עֲ ׂשֵ יהֶ ם וַ יֹאמְ רּו מִ י רֹאֵ נּו ומִ י יֹדְ עֵ נּו. עַ ל פְ נֵ י תְ הֹום, זה דור
המבול, שנאמר (בראשית ז, יא): בַ יֹום הַ זֶ ה נִ בְ קְ עּו כָ ל מַ עְ יְ נֹות תְ הום. וְ רוחַ אֱ להִ ים מְ רַ חֶ פֶ ת עַ ל
פְ נֵ י הַ מָ יִ ם, שנאמר (בראשית ח, א): וַ יַ עֲ בֵ ר אֱ להִ ים רּוחַ עַ ל הָ אָ רֶ ץ. אָ מַ ר הַ קָ דֹוׁש בָ רוְך הוא עַ ד מָ תַ י
יְ הֵ א הָ עֹולָ ם מִ תְ נַ הֵ ג בַ אֲ פֵ לָ ה, תָ בוא הָ אֹורָ ה, וַ יֹאמֶ ר אֱ להִ ים יְ הִ י אור, זה אברהם ככתוב (ישעיה
מא, ב): מִ י הֵ עִ יר מִ מִ זְ רָ ח צֶ דֶ ק וגו', אַ ל תִ קְ רָ א הֵ עִ יר אֶ לָ א הֵ אִ יר. כשם שהאור עולה במזרח כך
אברהם האיר לעולם. אברהם החל בתיקון חטא אדם הראשון בעולם הזה, בשברו את
הצלמים של תרח אביו, יצחק תיקן שפיכות דמים ויעקב תיקן גילוי עריות. במסכת עבודה
זרה נאמר: "תנא דבי אליהו: ששת אלפים שנה הוי העולם, שני אלפים תוהו, שני אלפים תורה,
שני אלפים ימות המשיח..." ומסבירה הגמ׳ שאלפיים תוהו נמשכים עד היות אברהם בגיל
חמישים ושתים, שאז החל לעשות נפשות לתורה בחרן (ט', א'). בפרשת בא על הפסוק
הַ חֹדֶ ׁש הַ זֶ ּה לָ כֶ ם רֹאׁש חֳ דָ שִ ׁים. רמז הקב"ה לישראל שאין המלכות באה להם לפני שיעברו
30 דורות, אלה עוברים בדומה לימות החודש שאף הוא 30 יום, כיצד? מיום א׳ בניסן הלבנה
מאירה עד ל- ט"ו בחדש, ומיום ט״ו בחדש ועד יום השלושים, פוחתת הלבנה באורה. כך
גם הדורות: מ־אברהם עד שלמה– נוסף אור בכל דור, ומהדור של רחבעם בן שלמה, כל
דור הלך ופחת עד לדור של צדקיהו, שאת עיניו עיוור נבוכדנצר, זאת בדומה ללבנה אשר
בסוף החודש היא חשוכה.


בגמרא בפסחים, קיז ב. נאמר: "א"ר שמעון בן לקיש ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלוהי
אברהם ואברכך זהו שאומרים אלהי יצחק ואגדלה שמך זהו שאומרים אלוהי יעקב יכול יהו
חותמין בכולן ת"ל והיה ברכה בך חותמין ואין חותמין בכולן." הקב"ה הוסיף לו את האות הֵ א
בשמו ואברהם עולה רמ"ח (איברים) שהטיל עצמו לכבשן האש למען שמו באהבה. בדומה
לפנחס שנאמר בו ״ויקח רמח בידו״, אברם לוקח את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו והם יוצאים
מחרן ללכת ארצה כנען. לוט הוא לשון קללה בארמית (לָ ט– כתובות נו א; סנהדרין קיג א.)
וכן לטוי פירושו מקולל וכן במשמעות דבר המכוסה על ידי יריעה מכאן הביטוי להסיר
הלוט. ועוד בפרשת מקץ אומר יעקב לבניו לקחת לאיש; וְ הורִ ידּו לָאיׁש מִ נְ חָ ה: מְ עַ ט צֳ רִ י,
ומְ עַ ט דְ בַ ׁש, נְ כֹאת וָ לט, בָ טְ נִ ים ושְ ׁקֵ דִ ים– רס״ג מסביר לט– ערמון, ויש שמפרשים צֳ רִ י, נְ כֹאת
וָֹלט אוסף בשמים, וכנראה מרמז לדוד המלך שהוא הבושם שיצא מלוט, שהוא בהתחדשות
הלבנה– דור 14 גימטריא קטנה 14 ושלמה הדור ה־ 15 גימטריא קטנה 15 .ותמיהה איך דוד
מלך ישראל יוצא מלוט? וכפי שמסביר רשי על הפסוק בפרשת לך לך״ יא; וַ י בְ חַ ר־ לו לוט אֵ֚ת 
ּכ ָ ל־ כּכ ַ֣ר הַ י ַ רְ ּד ֵו וַ י סַּ֥ע לֹ֖וט מִ ק ֶ֑דֶ ם וַ ִיפ ָרְ דו אִיׁש מֵ עַל אָ חִ יו" ככר– זהו מישור כתרגומו, מקדם–

נסע מאצל אברם (למזרח), והלך לו למערבו של אברם, נמצא נוסע ממזרח למערב. מדרש
אגדה מסביר, 'הסיע עצמו מקדמונו של עולם, אמר– אי אפשי לא באברם ולא באלוהיו. על
פי החסידות, נשמה כמו נשמתו של דוד המלך לא היתה יכולה לרדת באופן רגיל שכן, השטן
היה מתנגד, לכן הגיעה נשמתו של דוד המלך כפי שהגיעה, בדומה לאלטע-זאכן שמחביא
אבן טובה בחפציו הבלויים. למדים מפרשת וירא כי ניצוץ של דוד היה בלוט, גם היין שהשקו
אותו בנותיו היה מזומן להם במערה, הן הבינו שנחרב העולם כבר בעבר דוגמת המבול, לכן
באו אל אביהן כדי לקיים העולם, במחשבה טובה באו. אמר רבי יצחק: היכן מצאתי דוד עבדי,
בסדום? (מדרש בראשית רבה פרשה נ') שם הוא מסביר כי דוד בא מרות המואביה, שדבקה
בנעמי, שבאה מלוט, זה נלמד שם במדרש על דרך גזרה שווה "מצאתי דוד עבדי". בתורה
נאמר על בנותיו של לוט (בראשית יג' ה.) "וכְ מֹו הַ שַ חַ ר עָ לָ ה וַ יָ אִ יצּו הַ מַ לְ אָ כִ ים בְ לֹוט לֵ אמֹר קּום
קַ ח אֶ ת אִ שְ ׁתְ ך וְ אֶ ת שְ ׁתֵ י בְ נֹתֶ יָך הַ נִ מְ צָ אֹת פֶ ן תִ סָ פֶ ה בַ עֲ וֹן הָ עִ יר", א"ר טוביה בר רבי יצחק:
שתי מציאות– רות המואבייה ונעמה העמונית, מרות המואבייה יצא דוד ומנעמה העמונית
שנשאה לשלמה המלך, נולד רחבעם שממנו עתיד לצאת מלך המשיח, כך בילקוט שמעוני.
מחטאו של אדם הראשון נתקלקלו ארבעה דורות ופגמו בשם הויה– דור אנוש, דור המבול,
דור הפלגה ודור סדום, כך רבי נתן נטע שפירא. יהי רצוי שנזכה לביאת משיח במהרה בימינו
אמן.

הירשמו עכשיו לרשימת הדיוור של עמותת אעלה בתמר